Nowe MDR

31/10/2021

Nowe europejskie rozporządzenie MDR dla wyrobów medycznych

Euronda jest jedną z pierwszych włoskich firm, która uzyskała certyfikat MDR dla wszystkich swoich wyrobów medycznych (klasa I, II a i II b). Aby zrozumieć znaczenie tego kamienia milowego, poniżej krótko wyjaśniono skutki nowego rozporządzenia dla całego łańcucha dostaw produktów medycznych, od producenta do pacjenta.

Co to jest rozporządzenie UE MDR 2017/745?

Nowe rozporządzenie (UE) 2017/745 lub MDR (Medical Devices Regulation) to europejskie rozporządzenie dotyczące wyrobów medycznych, które określa przepisy i ograniczenia obowiązujące wszystkich producentów i dystrybutorów, którzy zamierzają wprowadzić wyrób medyczny (MD) na rynek europejski.

Rozporządzenie MDR powstało z potrzeby dostosowania prawodawstwa dotyczącego wyrobów medycznych do przyszłych potrzeb, tak aby zapewnić odpowiednie, solidne, przejrzyste i trwałe ramy regulacyjne, pozwalające na harmonijne funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE. 

Nowe rozporządzenie, oprócz włączenia poprzednich dyrektyw 90/385/EWG i 93/42/EWG, przewiduje bardziej rygorystyczne wymogi i środki, zgodnie z ewolucją rynku wyrobów medycznych na poziomie globalnym.

Weszło ono w życie 25 maja 2017 r. i zostało w pełni wdrożone 26 maja 2021 r., zastępując poprzednie dyrektywy.

MDR EU 2017/745: potrzeba nowego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych

Rozporządzenie MDR w sprawie wyrobów medycznych wynika z chęci wzmocnienia kontroli nad przedsiębiorstwami sprawowanej przez odpowiednie władze i organy, w celu podniesienia jakości nadzoru i śledzenia posprzedażnego wyrobów, co pozwoli uniknąć wprowadzania na rynek europejski wyrobów medycznych potencjalnie niebezpiecznych dla operatorów lub pacjentów. 

Dlaczego jest to ważne dla stomatologów i pacjentów

Nowe rozporządzenie ma na celu zapewnienie lepszej i większej ochrony pacjentowi i użytkownikowi wyrobu medycznego, zapewniając przejrzystość i informację.

Nowe przepisy mają na celu zapewnienie:

 • lepszej ochrony zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa pacjentów i użytkowników. Zaostrzono wymogi, które należy spełnić w celu przeprowadzenia właściwej oceny przedklinicznej i klinicznej , oraz wprowadzono bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące stosowania substancji niebezpiecznych (SVHC i substancji zaburzających gospodarkę hormonalną); 
 • kompleksową unijną bazę danych o wyrobach medycznych (EUDAMED), która będzie zawierać żywy obraz cyklu życia wszystkich produktów dostępnych na rynku UE. Aby zapewnić dostępność i przejrzystość, wiele informacji na temat wyrobów medycznych zostanie udostępnionych publicznie; 
 • nowy system identyfikacji wyrobów oparty na niepowtarzalnym identyfikatorze wyrobu (UDI)który umożliwi łatwiejszą identyfikowalność wyrobów medycznych, ułatwiając szybkie wycofywanie z rynku wyrobów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa;
 • solidny mechanizm finansowy gwarantujący, że pacjenci otrzymają odszkodowanie w przypadku otrzymania wadliwych produktów. 

Dział Jakości Euronda od zawsze dąży do zapewnienia zgodności swoich wyrobów medycznych, aby szybko reagować na zmiany przepisów i chronić klientów, operatorów i pacjentówWyroby medyczne klasy I firmy Euronda są zgodne z nowym rozporządzeniem od maja 2021 roku. Dla wyrobów medycznych wyższej klasy, takich jak autoklawy Pro System, firma uzyskała certyfikat we wrześniu 2021 roku. 

Najistotniejsze nowości rozporządzenia MDR dla producentów i dystrybutorów

Producent

Główne zmiany wprowadzone przez rozporządzenie MDR mają na celu zwiększenie ochrony użytkowników i pacjentów poprzez zwiększenie wymagań stawianych producentom i dystrybutorom. Do najważniejszych zmian należą:

 • Wprowadzenie zmian w zasadach klasyfikacji i reklasyfikacji niektórych wyrobów medycznych, przy zachowaniu 4 klas ryzyka obecnych w poprzednim rozporządzeniu (I, IIA, IIB, III);
 • Wzmocnienie badań klinicznych i nadzoru posprzedażowego, a tym samym ograniczenie ryzyka związanego z niebezpiecznymi wyrobami;
 • Bogatsze redagowanie dokumentacji technicznej i rejestrów; 
 • Wskazanie Osoby Odpowiedzialnej za zgodność z Rozporządzeniem o Wyrobach Medycznych MDR 2017/745 oraz wszystkich aspektów zgodności z wymaganiami nowego rozporządzenia poprzez udokumentowanie szczególnych kwalifikacji tej osoby w odniesieniu do wymaganych czynności; 
 • Określenie roli i obowiązków Podmiotów Gospodarczych zaangażowanych w import i dystrybucję wyrobów medycznych: Producent, Przedstawiciel, Importer i Dystrybutor;
 • Więcej ograniczeń dotyczących wirtualnych producentów (OBL), promowanie wyraźnego wskazania rzeczywistego producenta (OEM) na etykiecie wyrobu medycznego.

Dystrybutor 

Dystrybutorzy będą również odgrywać ważną rolę w utrzymaniu identyfikowalności wyrobu medycznego. Zostaną oni wezwani do współpracy z producentami lub przedstawicielami w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu identyfikowalności wyrobu medycznego. Będą oni również zobowiązani do sprawdzenia, czy działania prowadzone przez producenta są zgodne z MDR, poprzez:

 • Sprawdzenie etykiety wyrobu i instrukcji obsługiw języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym wyrób ma być wprowadzony do obrotu; 
 • Sprawdzenie, czy UDI jest prawidłowo naniesiony na wyrób medyczny oraz, w przypadku wyrobów importowanych z krajów spoza UE, sprawdzenie, czy nazwa i dane kontaktowe importera są obecne na wyrobie lub opakowaniu oraz w załączonej dokumentacji; 
 • Prowadzenie rejestru reklamacji wyrobów medycznych niezgodnych z wymaganiami, wycofanych z rynku lub odzyskanych. Wszelkie informacje zostaną udostępnione pozostałym Podmiotom Gospodarczym, aby umożliwić im jak najlepsze rozpatrzenie zgłoszeń i niezgodności.

Rozporządzenie MDR stanowi duże wyzwanie dla całego łańcucha dostaw medycznych pod względem zgodności z przepisami i inwestycji. Jednocześnie jest to również okazja do stworzenia bardziej rygorystycznego i przejrzystego rynku, który zapewni lekarzom i konsumentom pewność ochrony. Euronda zawsze stawiała na pierwszym miejscu kwestię ochrony i jakości, dlatego też z pełnym zaangażowaniem podjęła się skomplikowanego procesu certyfikacji, ponieważ jest to część jej misji: zagwarantować całkowite bezpieczeństwo narzędzi, środowiska stomatologicznego, a przede wszystkim operatorów i pacjentów.

Kategorie

Top